LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020

      dr Joanna Karasiewicz

      Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Synteza, charakterystyka i zastosowania fluorokarbofunkcyjnych silanów i siloksanów”. Praca została wyróżniona zajmując II miejsce w konkursie „Kuźnia Talentów” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy Innowacyjnej Gospodarki. W tym samym roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zainicjowana tematyka badań, ze względu na swoją nowatorskość i duży potencjał aplikacyjny, była kontynuowana w ramach pracy doktorskiej, której tytuł brzmi „Fluorokarbofunkcyjne związki krzemoorganiczne jako prekursory materiałów silnie hydrofobowych”, obronionej z wyróżnieniem w 2013 roku. W trakcie studiów doktoranckich Joanna została uhonorowana stypendium naukowym przyznawanym najlepszym doktoratom przez Fundację UAM. W ramach współpracy badawczej w projekcie wdrożeniowym odbyła staże w Przedsiębiorstwie Innowacyjno- Wdrożeniowym Unisil, a w 2015 roku staż podoktorski w grupie badawczej prof. Rhetta Kempe na University of Bayreuth w Niemczech. Obecnie Joanna Karasiewicz jest zatrudniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Chemii i Technologii Związków Krzemu na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Ponadto jest kierownikiem projektu badawczego LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020.

        Zainteresowania naukowe

      Tematyka prowadzonych przez dr Karasiewicz badań związana jest z chemią krzemu, a dokładniej wytwarzaniem powłok ochronnych w oparciu o związki krzemoorganiczne. Praca naukowa od samego początku ma charakter aplikacyjny co znajduje odzwierciedlenie w licznych patentach i wdrożeniach.
      Powodowane, przez zjawisko korozji biologicznej (tj. grzyby, pleśnie i glony), niszczenie obiektów budowlanych jest niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi nie tylko z powodu powstających ubytków konstrukcyjnych lecz także z uwagi na pogorszenie jakości powietrza wewnątrz budynków. Obecne w powietrzu mikotoksyny, wytwarzane przez grzyby pleśniowe, mają działanie: alergizującące, rakotwórcze, mutagenne oraz neurotoksyczne. Ponadto mogą kolonizować na powierzchni implantów czy cewników i powodować trwałe infekcje. Problem jest jednak znacznie szerszy i dotyczy np. gromadzenia szlamów w rurociągach, co utrudnia działanie membran separacyjnych i prowadzi do zanieczyszczenia uzdatnionej wody czy tworzenia niekorzystnego biofilmu na kadłubach jednostek pływających.
      Mając na uwadze potencjalne właściwości fluorokarbofunkcyjnych związków krzemoorganicznych, jako prekursorów materiałów silnie hydrofobowych oraz dwufunkcyjnych polisiloksanów, jako związków o działaniu amfifilowym i mając zarazem doświadczenie w syntezie tego typu pochodnych, dr Karasiewicz chce wykorzystać te związki do wytworzenia powłoki zapobiegającej zjawisku korozji biologicznej materiałów budowlanych oraz konstrukcyjnych. Zespół prowadzi gruntowne badania zarówno syntetyczne, aplikacyjne jak i powierzchniowe. Badania te umożliwią opracowanie efektywnej metody przygotowania oraz nanoszenia powłoki o właściwościach zabezpieczających materiały budowlane takie jak szkło, cegła, beton czy drewno przed niekorzystnym wpływem wilgoci i agresywnych czynników atmosferycznych.

Dorobek Naukowy